Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden versie 11 april 2019

Abonnementsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de abonnementsovereenkomst(en) die je sluit met AVROTROS met betrekking tot de volgende bladen: AVRObode, Televzier en TVfilm en Muze, hierna: Programmablad(en) en met betrekking tot welkomstgeschenken (indien van toepassing). Deze Programmabladen worden in opdracht van AVROTROS uitgegeven door Bindinc BV.

Algemeen

Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Wij zijn gerechtigd, om welke reden dan ook, de uitgave van het Programmablad waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te (doen) staken. Alsdan zijn wij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Deze abonnementsvoorwaarden zijn ook te raadplegen via de websites en zijn bovendien kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij het betreffende klantcontactcentrum.

Gegevens Klantcontactcentrum

 

KlantContactcentrum TVFilm, Postbus 580, 1200 AN Hilversum

Telefoonnummer: 035-6726970

Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009036

E-mail: klantcontactcentrum@tvfilm.nl

 

 

Nieuwe abonnementen

 • Een (nieuw) abonnement op een Programmablad gaat in als de eerste levering van het Programmablad heeft plaatsgevonden.
 • Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen halfjaar geen abonnement heeft gehad op het Programmablad. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.
 • Het eventuele welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
 • De abonnee kan contact opnemen met het KlantContactCentrum van het betreffende Programmablad indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Welkomstgeschenken

 • Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de specificaties zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Wij raden aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden bij het KlantContactCentrum via telefoon, mail of brief.
 • Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen 6 weken na betaling van abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.
 • Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, etc. die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren, etc. zijn van de te leveren artikelen.

Herroepingsrecht

 • Een abonnementenovereenkomst betreffende het aangaan van een proefabonnement, kennismakingsabonnement en/of abonnement kun je gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Deze termijn gaat in de dag waarop je of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste nummer van Programmablad heeft ontvangen.
 • Indien je de overeenkomst ingevolge het vorige artikel wenst te ontbinden, dien je, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, ons op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kun je doen via het modelformulier voor herroeping of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of e-mail) aan ons waarin je verklaart de overeenkomst te herroepen.
 • Indien je op elektronische wijze via de Websites van ons een verklaring tot ontbinding (herroepping) verstuurt, dan sturen wij je onverwijld na ontvangst van de melding een bevestiging retour.

Verplichting abonnee bij herroeping

 • Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je aan ons hebt meegedeeld conform hierboven de overeenkomst te herroepen, stuur je het eerste nummer en eventueel al ontvangen daarop volgende nummers alsmede het ontvangen welkomstgeschenk (indien van toepassing) retour aan ons of aan een persoon die door ons gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn € 3,50 en zijn voor je eigen rekening.
 • Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal je zorgvuldig omgaan met het Programmablad en de verpakking. Je bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van het Programmablad die het gevolg is van het behandelen van het Programmablad dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van het Programmablad vast te stellen.

Onze verplichtingen bij herroeping

 • Wij vergoeden na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform dit artikel onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van je ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.
 • Wij verrichten de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander betaalmiddel.
 • Indien je hebt gekozen voor een andere wijze van levering/retourzending dan de door ons aangeboden goedkoopste levering dan betalen wij niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan je terug.
 • Wij zullen het door jou reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra wij alle Programmabladen retour hebben ontvangen of indien en zodra je hebt aangetoond dat de Programmabladen retour zijn gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Uitzondering op de herroeping

 • Je hebt geen recht van ontbinding indien het zou gaan om de levering/overeenkomst m.b.t. een los nummer van een Programmablad. Ook heb je geen recht op ontbinding bij een overeenkomst/abonnementen aangegaan buiten de verkoopruimte met een waarde onder de €50.

Duur en opzegging van het abonnement

 • Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.
 • Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het hierboven genoemde KlantContactCentrum.
 • Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het hierboven genoemde KlantContactCentrum
 • Informatie over de looptijd van de (1e) abonnementsperiode staat vermeld op je acceptgiro of is op te vragen bij het KlantContactCentrum.

Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

 • Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. De abonnementsprijzen kunnen worden verhoogd en zullen worden gepubliceerd in het colofon van het betreffende Programmablad en op de Websites. Betaling kan per maand of per jaar. Bij betaling per half jaar worden er administratiekosten in rekening gebracht. Tarieven buitenland op aanvraag.
 • Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, zijn wij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
 • Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heb je recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekening nummer van de abonnee dat bij ons bekend staat.
 • Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen

 • Indien het Programmablad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met het hierboven genoemde KlantContactCentrum.
 • Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgegeven aan het hierboven genoemde KlantContactCentrum. Houd je abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in je correspondentie.
 • Voor klachten over welkomstgeschenken, bezorging van het Programmablad en andere Programmablad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het hierboven genoemde KlantContactCentrum.

Aanvullende beperking aansprakelijkheid

 • In aanvulling op disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door ons geleverde welkomstgeschenk, tenzij wij aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door ons.

Privacy abonnees

Alle persoonsgegevens die in het kader van je abonnement op het Programmablad worden verkregen en verwerkt, worden in overeenstemming met het privacystatement als vermeld onderaan de website van het betreffende Programmablad verwerkt.

Identiteit en contactgegevens

Bindinc BV
’s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726726

AVROTROS
Witte Kruislaan 55
1217 AM Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726726

Abonnementsvoorwaarden versie 11 april 2019

 

Sidebar