Algemene voorwaarden

Inhoud

Introductie
Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
Intellectuele eigendomsrechten
Privacy en cookies
Abonnementsvoorwaarden
Forumvoorwaarden
Spelvoorwaarden

1. INTRODUCTIE

Identiteit

De onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van websites, apps en gelieerde applicaties, alsmede op afnemers of abonnees van producten, diensten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS:

AVROTROS
Witte Kruislaan 55
1217 AM Hilversum

KVK Gooi- en Eemland: 58916660
BTW-nummer: NL8532.37.074.B.02+
Telefoonnummer: 035 – 6717 715
Emailadres: info@avrotros.nl

Toepasselijkheid

Door de websites, apps en gelieerde applicaties van AVROTROS te bezoeken of te gebruiken (hierna kortweg aangeduid als: de Website) dan wel producten of diensten, inclusief abonnementen en/of lidmaatschappen, te bestellen of af te nemen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen

AVROTROS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2. DISLAIMER EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

AVROTROS heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de Website samengesteld. Alhoewel AVROTROS daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de Website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de Website zijn voor eigen rekening en risico.

AVROTROS is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de Website zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie(s) van AVROTROS. AVROTROS is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de Website te verwijderen. Het aanbieden op de Website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat AVROTROS de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

AVROTROS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan of gebruik van de Website, door AVROTROS georganiseerde promotionele kansspelen en prijsvragen, van AVROTROS afgenomen producten en/of diensten, inclusief abonnementen en/of de (on)bereikbaarheid van de Website waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de Website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van AVROTROS.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de Website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van AVROTROS is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de Website aan AVROTROS, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent AVROTROS door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non-lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-)zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele)communicatie-netwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de Website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart AVROTROS voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan door AVROTROS op de hiervoor weergegeven wijze(n).

De Website is alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze Website op internet is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of een embedded omroepplayer. Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van AVROTROS ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

4. PRIVACY EN COOKIES

Doeleinden

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keus of u uw persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten of diensten en/of onderdelen van de Website is het invoeren van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van het product, dienst of Website gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s).
AVROTROS verwerkt gegevens van bezoekers/personen die een abonnement op een (programma)blad wensen en/of die lid zijn/worden van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS en/of die de Website gebruiken. Registratie van een aantal van uw persoonlijke gegevens is in dat geval noodzakelijk. AVROTROS neemt gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, emailadres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze worden verzameld met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (o.a. doen van aankopen, aangaan van een abonnement), wettelijke plicht (o.a. ledenregistratie) en/of behartiging van een gerechtvaardigd belang (o.a. meedoen aan prijsvragen en spellen) i.v.m. o.a. een goede bedrijfsvoering. AVROTROS kan derde partijen als bewerker inschakelen.

Ingeval er aankopen/bestellingen worden gedaan neemt AVROTROS naast de hierboven genoemde gegevens ook uw financiële gegevens (o.a. rekeningnummer en bestelhistorie) op in een gegevensbestand Deze gegevens worden dan gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst(en).

Daarnaast kunnen wij uw gegevens alleen als u aangeeft daarop prijs te stellen (opt-in): 1) aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen, 2) gebruiken om te delen en bekend te maken aan derden die u producten diensten of informatie kunnen toesturen, 3) gebruiken voor marktonderzoeken en analyses, 4) om profielen mee op te stellen, 5) om u nieuwsbrieven toe te zenden, 6) om u op de hoogte te houden van omroepactiviteiten, en 7) om u te vragen deel te nemen aan enquêtes.

Inzage, verzet, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of Website) verzoek hiertoe aan AVROTROS te richten via:

Klant Contact Centrum
Postbus 5000
1200 EW Hilversum
www.TVFilm.nl/service

AVROTROS zal u dan een overzicht verstrekken van uw bij AVROTROS aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden, kunt u dit eveneens schriftelijk (via brief of Website) aan AVROTROS melden. AVROTROS zal uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij de wet AVROTROS verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen aanvulling, verbetering, verwijdering verzetten.

Cookies

AVROTROS maakt gebruik van Cookies. Zie hiervoor het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Mocht er sprake zijn van strijdigheid van onderhavige privacyverklaring met het privacybeleid van de NPO, dan prevaleert onderhavige privacyverklaring.

5. ABONNEMENTSVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3 en 4 zijn de volgende abonnementsvoorwaarden van toepassing op de abonnementsovereenkomst(en) met betrekking tot het programmablad van AVROTROS: TVFilm, hierna ‘het Programmablad’ dat in opdracht van AVROTROS wordt uitgegeven (al dan niet via Bindinc. BV) en met betrekking tot welkomstgeschenken (indien van toepassing).

5.1 Algemeen en gegevens Klant Contact Centrum

Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. AVROTROS is gerechtigd, om welke reden dan ook, de uitgave van het Programmablad waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te (doen) staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Deze abonnementsvoorwaarden zijn te raadplegen via www.TVFilm.nl en zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum.

Gegevens Klant Contact Centrum:

Klant Contact Centrum TVFilm

Postbus 90, 1200 AB Hilversum

Telefoonnummer: 035 672 6970

Telefoonnummer bezorgklacht: 0900 900 9036 of via www.TVFilm.nl/service

5.2 Nieuwe abonnementen

5.2.1 Een (nieuw) abonnement op een Programmablad gaat in als de eerste levering van het Programmablad heeft plaatsgevonden.

5.2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen halfjaar geen abonnement heeft gehad op het Programmablad. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.

5.2.3 Het eventuele welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

5.2.4 De abonnee kan contact opnemen met het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

5.2.5 AVROTROS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

5.3 Welkomstgeschenken

5.3.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de specificaties zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. AVROTROS raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden bij het Klant Contact Centrum via telefoon, website of brief.

5.3.2 Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen 6 weken na betaling van abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden, krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.

5.3.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. AVROTROS kan echter niet garanderen dat de kleuren, etc. die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren, etc. zijn van de te leveren artikelen.

5.4 Herroepingsrecht

5.4.1 Een abonnementenovereenkomst tussen AVROTROS en u betreffende het aangaan van een proefabonnement, kennismakingsabonnement en/of abonnement kunt u gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.4.2 De in artikel 5.4.1 genoemde termijn gaat in de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste nummer van Programmablad heeft ontvangen.

5.4.3 Indien u de overeenkomst ingevolge het vorige artikel wenst te ontbinden, dient u, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, AVROTROS op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen via het modelformulier voor herroepping of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of website) aan AVROTROS waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen.

5.4.4 AVROTROS stuurt u na ontvangst van de verklaring tot ontbinding (herroeping) een bevestiging retour.

Verplichting abonnee bij herroeping

5.4.5 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u aan AVROTROS heeft meegedeeld conform artikel 5.4 de overeenkomst te herroepen, stuurt u het eerste nummer en eventueel al ontvangen daarop volgende nummers alsmede het ontvangen welkomstgeschenk (indien van toepassing) retour aan AVROTROS of aan een persoon die door AVROTROS gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn € 3,50 en zijn voor uw eigen rekening.

5.4.6 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zult u zorgvuldig omgaan met het Programmablad en de verpakking. U bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van het Programmablad die het gevolg is van het behandelen van het Programmablad dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van het Programmablad vast te stellen.

Verplichtingen AVROTROS bij herroeping

5.4.7 AVROTROS vergoedt na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform dit artikel 5.5 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.

5.4.8 AVROTROS verricht de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.
5.4.9 Indien u heeft gekozen voor een andere wijze van levering/retourzending dan de door AVROTROS aangeboden goedkoopste levering dan betaalt AVROTROS niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan u terug.

5.4.10 AVROTROS zal het door u reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra AVROTROS alle Programmabladen retour heeft ontvangen of indien en zodra u heeft aangetoond dat de Programmabladen retour zijn gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Uitzondering op de herroeping

5.4.11 U heeft geen recht van ontbinding indien het zou gaan om de levering/overeenkomst m.b.t. een los nummer van een Programmablad. Ook heeft u geen recht op ontbinding bij een overeenkomst/abonnementen aangegaan buiten de verkoopruimte met een waarde onder de € 50,-.

5.5 Duur en opzegging van het abonnement

5.5.1 Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.

5.5.2 Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode) – automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch en schriftelijk bij het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum. U ontvangt binnen 2 weken een bevestiging.

5.5.3 Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan telefonisch en schriftelijk bij het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum.

5.5.4 Informatie over de looptijd van de (1e) abonnementsperiode staat vermeld op de welkomstbrief of -email, op de acceptgiro of is op te vragen bij het Klant Contact Centrum.

5.6 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.6.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatische incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij AVROTROS bekend staat. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van het betreffende Programmablad.

5.6.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is AVROTROS gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.6.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekeningnummer van de abonnee dat bij AVROTROS bekend staat.

5.6.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.7 Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen

5.7.1 Indien het Programmablad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum.

5.7.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgegeven aan het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum. Houd uw abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in uw correspondentie.

5.7.3 Voor klachten over welkomstgeschenken, bezorging van het Programmablad en andere Programmablad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum.

5.8 Privacy abonnees

Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van het Programmablad worden verkregen, worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het hierboven onder 4 opgenomen privacy- en cookievoorwaarden behandeld.

5.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat AVROTROS niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door AVROTROS geleverd welkomstgeschenk, tenzij AVROTROS aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. AVROTROS is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door AVROTROS.

6. FORUMVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3 en 4 gelden voor deelnemers aan profielsites, discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de Website daarnaast de volgende voorwaarden:

1. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van AVROTROS, te plaatsen.

2. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.

3. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

4. Bijdragen (tekst, beeld en/of geluid) moeten vrij zijn van (intellectuele eigendoms)rechten tenzij je toestemming hebt om het materiaal/de bijdrage te gebruiken.

5. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
Berichten die, naar interpretatie van AVROTROS, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.

6. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden, kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.

7. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan AVROTROS te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

8. Over de forumvoorwaarden en/of besluiten wordt door AVROTROS niet gecorrespondeerd.

7. SPELVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3 en 4 gelden de volgende spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van AVROTROS.

7.1 Toepasselijkheid spelvoorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen ‘Actie’) die door AVROTROS wordt aangeboden in haar Programmabladen, programma’s en op de Website. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze spelvoorwaarden.

7.2 Deelname en deelnamekosten Actie

Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. AVROTROS kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan AVROTROS te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

7.3 Termijn en wijze van deelname aan Actie

Per Actie zal in het Programmablad, programma en/of op de Website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) Website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. AVROTROS behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan onder meer via de Website bekend worden gemaakt.

7.4 Prijzen

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door AVROTROS ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

7.5 Kansspelbelasting

Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door AVROTROS zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

7.6 Bepaling van de winnaars

Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

7.7 Bekendmaking winnaars

De winnaars ontvangen per post, per email of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

7.8 Uitsluiting deelname Actie

Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname. AVROTROS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

7.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat AVROTROS niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door deelnemers/winnaars van enig door AVROTROS geleverde prijs, tenzij AVROTROS aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten de AVROTROS niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor AVROTROS in het leven kunnen roepen.

7.10 Privacy Acties

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het hierboven onder 4 opgenomen privacy- en cookievoorwaarden behandeld.

7.11 Aanpassing spelvoorwaarden

AVROTROS behoudt zich het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

7.12 Gedragscode Promotionele Kansspelen

AVROTROS handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van AVROTROS, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan AVROTROS via het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.